Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THU

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1981

Quê quán: Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Quá trình đào tạo

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

2003

Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Ngữ văn

Cao học

2005

Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Văn học Việt Nam

Tiến sỹ

2014

Học viện KHXH- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Việt Nam

Văn học dân gian

Chức danh khoa học: Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh, Chứng chỉ B1

Đơn vị công tác hiện tại:  Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Không

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0982.810.816

 E-mail: minhthu.sptn@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

            *  Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học dân gian Việt Nam.

            *  Môn học giảng dạy đại học: Văn học dân gian Việt Nam, Điền dã, sưu tầm văn học dân gian

            * Môn học giảng dạy sau đại học: Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

Nguyễn Thị Minh Thu, Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc- Diện mạo và giá trị, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2016. 

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

* Cấp Bộ:

1. Loại hình tự sự trong văn học dân gian một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam, mã số: B2011-TN-03, năm nghiệm thu 2012, xếp loại: Tốt.

2. Tryền thống Truyền thống tự sự trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt, mã số: B2016-TNA-17, đang thực hiện.

Cấp cơ sở

1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Văn học dân gian Việt Nam I theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học, mã số, năm nghiệm thu: 2009, xếp loại: Tốt

3. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Minh Thu (2008), “Chi tiết đặc tả trong sử thi- khan” Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số tháng 3, tr. 23-27.

2. Nguyễn Thị Minh Thu (2009), "Kiểu truyện về người mồ côi trong truyện cổ Tày- Nùng", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số tháng 3, tr. 109-112

3. Nguyễn Thị Minh Thu (2010), "Nhân vật trợ giúp trong truyện cổ tích về người con riêng của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số tháng 11, tr. 50-54.

4. Nguyễn Thị Minh Thu (2011), "Nét khác biệt ở một số motif trong type truyện người con riêng các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc", Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số tháng 10, tr. 116-12

5. Nguyễn Thị Minh Thu (2012), "Mối quan hệ giữa thần thoại các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và tín ngưỡng, nghi lễ", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số tháng 12, tr. 21-25

6. Nguyễn Thị Minh Thu (2014), "Thần thoại các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam", Tạp chí Lý luận và phê bình VHNT trung ương, số tháng 5, tr. 45-52.

7. Nguyễn Thị Minh Thu (2014), "Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc- Một diện mạo khái quát", Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số tháng 10, tr. 75-79.

8. Nguyễn Thị Minh Thu (2015), "Con vật trong truyện kể dân gian và tín ngưỡng thờ con vật của một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số tháng 3, tr. 121-125.

9. Nguyễn Thị Minh (2016), “Nhóm truyện về chàng rể của một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số tháng 7, tr. 83-88.

10. Nguyễn Thị Minh Thu (2016), “Một số vấn đề truyện cổ tích về người mồ côi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số tháng 7, tr. 97-102.

11. Nguyễn Thị Minh Thu- Hoàng Thị Nguyệt, “Mô típ liên quan đến nhân vật phản diện trong truyện cổ tích thần kì Tày- Thái”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 392, tháng 2 năm 2017, trang 69-71.

12. Nguyễn Thị Minh Thu, “Truyền thuyết dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Trường ĐHSP - ĐH Huế, tháng 3/2017, tr. 383-391.

13. Nguyễn Thị Minh Thu, “Cây khèn của dân tộc Mông từ đời sống đến truyện cổ tích”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 400, tháng 10 năm 2017, tr. 73-75.

14. Nguyễn Thị Minh Thu- Bùi Thị Ngọc Anh, “Ca dao, dân ca làng chài vịnh Hạ Long, nét văn hóa đậm yếu tố biển”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, tập 170, số tháng 10 năm 2017, tr. 197-201.

15. Nguyễn Thị Minh Thu, “Nhân vật thông minh trong truyện cổ tích sinh hoạt một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí Lý luận phê bình VHNT TW, số 62, tháng 10 năm 2017, tr 68-72.

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

-    Số lượng học viên cao học hướng dẫn luận văn đã bảo vệ thành công: 02 học viên

                                                                          

      Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                      Người khai

 

 

 

                                                                                                              TS Nguyễn Thị Minh Thu           

 

 

03:15:50 12/04/2018 - Lượt xem: 681
Tin liên quan