Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC ANH

Ngày tháng năm sinh: 01- 11- 1981

Quê quán: Phổ Yên  - Thái Nguyên

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ              

 

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

2003

Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Ngữ văn

Đại học

2010

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Tiếng Trung Quốc hệ phiên dịch

Cao học

2007

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Lý luận văn học

Tiến sĩ

2015

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Lý luận văn học

 

Chức danh khoa học:

Giảng viên: 2006

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Trung văn hệ phiên dịch

Đơn vị công tác hiện tại:Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại:Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 01663 869 188

Email:  ngocanh.llvh@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu:  Lý luận văn học

*  Môn học giảng dạy đại học:

1.     Mỹ học và nguyên lý lý luận văn học

2.    Tác phẩm và thể loại văn học

3.    Tiến trình văn học

4.    Thi pháp học

5.    Vận dụng lý thuyết liên văn bản trong việc giảng dạy tác phẩm văn học ở nhà trường phổ thông

6.    Tiếp cận tác phẩm văn học từ các phạm trù thẩm mỹ

*  Môn học giảng dạy sau đại học

Vận dụng thi pháp học nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

            1. Trần Thị Ngọc Anh và các tác giả khác, Nghiên cứu khoa học ngữ văn (từ góc nhìn của những nhà khoa học trẻ), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2016 (Sách chuyên khảo)

            2. Trần Thị Ngọc Anh và các tác giả khác, Vi Hồng - Tác phẩm và dư luận (In năm 2016).

            3. Trần Thị Ngọc Anh (chủ biên), Hoài Thanh và công cuộc hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX đến 1945, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2017 (Sách chuyên khảo).

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

*  Đề tài cấp nhà Nước

1.      Trần Thị Ngọc Anh (chủ trì) “Những vấn đề cấp bách về bảo tồn và phát huy các giá trị văn học cổ truyền dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển” (Ủy ban DT chủ quản, Viện NCXH và NV MN chủ trì), Mã số CTDT.30.17/16-20  (đang triển khai)

2.      Trần Thị Ngọc Anh (thư kí khoa học của đề tài),“ Nghiên cứu phát triển chuyển giao bộ công cụ, phần mềm đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Việt để hỗ trợ dạy – học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Tây Bắc” mã số KHCN – TB.X23/16-18 (PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý chủ trì, Thuộc chương trình Tây Bắc – ĐH Quốc Gia Hà Nội chủ quản, Viện NCXH và NVMN chủ trì)

*  Đề tài cấp Đại học

         Trần Thị Ngọc Anh (chủ trì) Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển đổi diễn ngôn lý luận, phê bình văn học Việt Nam từ sau 1986,  Mã số ĐH2013 – TN04 – 15, nghiệm thu 2015. Xếp loại xuất sắc

*  Đề tài cấp cơ sở

 Trần Thị Ngọc Anh (Chủ trì), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học học phần tác phẩm văn học phần Lý luận văn học 2, nghiệm thu năm 2009

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

1.1  Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế:

1.2  Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

1. Trần Thị Ngọc Anh, Vài nét về tư tưởng lý luận văn học cảu Hoài Thanh, Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 2 năm 2009

2.  Trần Thị Ngọc Anh, Hoài Thanh và cá tính sáng tạo của nhà văn, Tạp chí văn hoá nghệ thuật, 10/2010.

3. Trần Thị Ngọc Anh (2014), Nhìn lại các văn kiện, nghị quyết của Đảng về văn hóa và văn học, nghệ thuật từ thời kỳ đổi đổi mới đến nay, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương, số 19, tháng 3, trang 50 – 56

4. Trần Thị Ngọc Anh (2014), Sự tác động của lý thuyết văn học phương Tây đến diễn ngôn lý luận, phê bình văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới – Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, số 59, tháng 6, trang 79 – 86.

5. Trần Thị Ngọc Anh (2014), Lý luận, phê bình văn học và diễn ngôn lý luận, phê bình văn học (những vấn đề khái niệm – Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 11, trang 15 – 19.

6. Trần Thị Ngọc Anh (2014), Vấn đề văn hóa trong diễn ngôn lý luận, phê bình văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới – Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 15, trang 15 – 18.

7. Trần Thị Ngọc Anh (2015), Chí Phèo (Nam Cao) nhìn từ kí hiệu học, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương, tháng 7/2015

8. Trần Thị Ngọc Anh (2016), Một số vấn đề về lý thuyết diễn ngôn và định hướng trong nghiên cứu văn học, Tạp chí nghiên cứu văn học, số 7/2016

9. Trần Thị Ngọc Anh (2016), Giảng dạy lý luận văn học ở trường sư phạm theo phương pháp tích hợp, Kỷ yếu hội thảo đổi mới phương pháp dạy học ngữ văn toàn quốc, tháng 1.2016.

10. Trần Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Trang (2017), Bước đầu khảo sát Thư trì thi tập của Vũ Phạm Hàm (từ phương diện lai lịch và hình thức văn bản), Tạp chí Hán Nôm 06/2017.

11. Trần Thị Ngọc Anh (2017), Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học – giải pháp cấp bách để phát triển bền vững giáo dục vùng Tây Bắc trên tạp chí ngôn ngữ và đời sống (7/2017)

4.      Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

-          Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công

-          Số lượng NCS đang hướng dẫn

-    Số lượng học viên cao học  đang hướng dẫn luận văn: 01

                                                                                        Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017                                                                

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                             Người khai

 

 

              TS Trần Thị Ngọc Anh

 

03:51:50 12/04/2018 - Lượt xem: 714
Tin liên quan