THỜI GIAN

CHỦ NHIỆM,

TRƯỞNG KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM,

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Từ 9/1966 đến 3/1975

Thầy Hoàng Nhân

Thầy Phạm Luận

Thầy Hoàng Xuân

Từ 3/1975 đến 6/1982

Thầy Cù Đình Tú

Thầy Lâm Tiến

Thầy Nguyễn Văn Túc

Thầy Hà Ngọc Xuân

Từ 6/1982 đến 3/1987

Thầy Hoàng An

 - Quyền Trưởng Khoa (từ 6/1982 đến 9/1982)

- Trưởng Khoa từ 10/1982 đến 3/1987)

Thầy Lâm Tiến

Thầy Nguyễn Đăng Thìn

Từ 3/1987 đến 8/1987

Thầy Đỗ Ngoạn

Thầy Hoàng Văn Long

Thầy Trần Thế Phiệt

Từ 8/1987 đến 1/1991

 

Thầy Trần Thế Phiệt

 

Thầy Hoàng Văn Long

 

Từ 1/1991 đến 7/1993

Thầy Hoàng Văn Long

Thầy Lương Dức Bèn

Thầy Nguyễn Long

Từ 8/1993 đến 4/1997

Thầy Nguyễn Long

- Quyền Trưởng Khoa từ 8/1993 đến 11/2093

 - Trưởng Khoa từ 12/1993 đến 4/1997

Thầy Lương Đức Bèn (đến 2/1994)

Thầy Nguyễn Văn Lộc (từ 2/1994 đến 8/1995)

 Thầy Lê Kim Hà (từ 2/1994 đến 4/1997)

Từ 5/1997 đến 4/2001

Thầy Nguyễn Văn Lộc

Thầy Hoàng Hữu Bội (đến tháng 7/2000)

Cô Phạm Thị My

Thầy Phạm Mạnh Hùng

Từ 4/2001 đến 2006

Thầy Phạm Mạnh Hùng

Thầy Lương Đức Bèn

Thầy Lê Kim Hà

Từ 2006 đến 2010

Cô Nguyễn Hằng Phương

Cô Nguyễn Thị Vượng

Thầy Đặng Quyết Tiến

Từ cuối 2010 đến 11/2011

Cô Nguyễn Hằng Phương

Thầy Đặng Quyết Tiến

Cô Ngô Thị Thanh Quý

Từ 11/ 2011 đến 2015

Cô Đào Thuỷ Nguyên

Thầy Đặng Quyết Tiến

Cô Ngô Thị Thanh Quý

Từ 2015 đến 7/2017

 

Cô Đào Thuỷ Nguyên

 

Thầy Đặng Quyết Tiến

 

Từ 7/2017 đến nay

 

Cô Ngô Thị Thanh Quý

 

Thầy Đặng Quyết Tiến

Cô Ngô Thu Thủy

 

 

08:29:15 30/11/2018 - Lượt xem: 1537
Tin liên quan