I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Văn Lộc

Giới tính: Nam

Năm sinh: 19 tháng 01 năm 1950

Quê quán: Tam Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: tiến sĩ; năm: 1994; chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Chức danh khoa học: PGS; năm công nhận: 2003

Môn học giảng dạy: Ngôn ngữ học

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ

Ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm–Đại học Thái Nguyên

Điện thoại cơ quan: 02803855731

Điện thoại: 0915.213.123

Email: nguyenvanlocsptn@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1972 tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc

- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 1992 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

III. Các công trình khoa học đã công bố:

v Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

v Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

Nguyễn Văn Lộc (2013), Một số khó khăn, hạn chế của việc vận dụng cách định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy học ngữ pháp, Hội thảo ngôn ngữ học quốc tế

v Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1] Nguyễn Văn Lộc (1984), Hiện tượng gộp trong ngữ pháp, Tuyển tập Một số vấn đề Ngữ văn trong nhà trường (Sở VH TT Thái Nguyên ấn hành)

[2] Nguyễn Văn Lộc (1988), Nghĩa chủ thể trong câu tiếng Việt, Tuyển tập Tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á (NXB Khoa học Xã hội Việt Nam)

1992

[3] Nguyễn Văn Lộc (1992), Định nghĩa và xác định kết trị của động từ, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, tr 6-9

[4] Nguyễn Văn Lộc (1994), Kiểu câu X-P-N trong tiếng Việt, Tuyển tập Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội

[5] Nguyễn Văn Lộc (1996), Bình diện cú pháp và bình diện giao tiếp của câu, Tạp chí KH & CN Đại học Thái Nguyên, tr 20-25

[6] Nguyễn Văn Lộc (1996), Về bản chất quan hệ đề thuyết, Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - ĐH Thái Nguyên, số 1, tr 4-7

[7] Nguyễn Văn Lộc (1996), Nhận xét về ngôn ngữ của Bác Hồ trong Đường kách mệnh, Tạp chí Giáo dục, tr 11-14

[8] Nguyễn Văn Lộc (1998),Sự hiện thực hóa kết trị của động từ, Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - ĐH Thái Nguyên, số 2, tr 3- 10

[9] Nguyễn Văn Lộc (2001), Các kiểu chi phối gián tiếp của động từ một bổ ngữ trong tiếng Việt, Tập Ngữ học trẻ, tr 26-31

[10] Nguyễn Văn Lộc (2003),Vấn đề cải biến bị động và cấu trúc bị động trong tiếng Việt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, số 1, tr 3-10

[11] Nguyễn Văn Lộc (2003), Thử nêu một định nghĩa về chủ ngữ trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, tr 4-9

[12] Nguyễn Văn Lộc (2004), Các mô hình kết trị của động từ trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, tr 9-14

[13] Nguyễn Văn Lộc (2007), Chất lượng đào tạo giáo viên của trường Đại học Sư phạm – ĐHTN nhìn từ góc độ thực tiễn sử dụng nguồn nhân lực, Tạp chí Giáo dục, số 3, tr 7-11

[14] Nguyễn Văn Lộc (2008), Các nhân tố chi phối  hiện tượng tỉnh lược thành phần câu, Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, tr 3-7

[15] Nguyễn Văn Lộc (2008), Cần chú ý hiện tượng đồng hình khi dạy cú pháp tiếng Việt, Tạp chí Giáo dục, số 3, tr 12-16

[16] Nguyễn Văn Lộc (2008), Cách biểu hiện mối quan hệ nhân quả trong câu tiếng Việt, Tạp chí KH & CN Đại học Thái  Nguyên, số 3, tr 20-25

[17] Nguyễn Văn Lộc (2011), Giải pháp đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cho vùng đặc biệt khó khăn thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 9, tr 24-28

[18] Nguyễn Văn Lộc (2012), Bàn thêm về bình diện cú pháp và nghĩa cú pháp

Tạp chí Ngôn ngữ, số 6, tr 2-6

[19] Nguyễn Văn Lộc (2013), Một số khó khăn, hạn chế của việc vận dụng cách định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy học ngữ pháp, Tạp chí Ngôn ngữ, số 7, tr 11-16

[20] Nguyễn Văn Lộc (2014), Câu nhân quả với vị ngữ biểu hiện bằng động từ ngữ pháp, Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, tr 3-7

[21] Nguyễn Văn Lộc (2014),Hệ thống thành phần câu tiếng Việt nhìn từ góc độ kết trị của từ, Tạp chí Ngôn ngữ, số 9, tr 10-15

[22] Nguyễn Văn Lộc (2015), Góp thêm một số ý kiến về việc xác định hạt nhân ngữ nghĩa trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu, Tạp chí Ngôn ngữ, số 10, tr 7-13

 

v Bài báo đăng Hội nghị trong nước

Nguyễn Văn Lộc (2007), Sự chi phối gián tiếp của các động từ trong tiếng Việt, Kỉ yếu Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc

IV. Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Nhà nước

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, 2008, xuất sắc

v Cấp Bộ

1.Vận dụng lý thuyết kết trị vào việc phân tích câu, 1996, xuất sắc

2. Các động từ ngữ pháp trong tiếng Việt, 1999, xuất sắc

3. Các mô hình kết trị của động từ trong tiếng Việt, 2003, xuất sắc

4. Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng về từ và ngữ pháp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm, 2006, xuất sắc (cấp Bộ trọng điểm)

5. Xây chương trình hỗ trợ giáo viên tập sự, 2009, xuất sắc  (cấp Bộ trọng điểm)

6. Đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ QLGD ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, 2011, xuất sắc (cấp Bộ trọng điểm)

V. Sách và giáo trình

1. Nguyễn Văn Lộc (1995), Kết trị của động từ tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội

2. Nguyễn Văn Lộc (2009), Thực trạng sử dụng ngôn ngữ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và những vấn đề đặt ra trong giáo dục ở nhà trường, NXB Giáo dục, Hà Nội

3. Nguyễn Văn Lộc (2010), Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, NXB Đại học Thái Nguyên

4. Nguyễn Văn Lộc (2013), Phát triển đội ngũ cán bộ QLGD ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, NXB Đại học Thái Nguyên

VI. Hướng dẫn sau đại học

1.      Hướng dẫn đào tạo thạc sĩ

STT

Họ và tên, tên đề tài

Trình độ

Cơ sở đào tạo

Năm hướng dẫn

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Hoài Thanh

Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng thực hành về ngữ pháp cho sinh viên CĐSP

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2001

2003

2

Nguyễn Phương Thảo

Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng phân tích văn bản cho sinh viên

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2002

2004

3

Hoàng Mai Diễn

Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm kiểm tra năng lực ngữ pháp của sinh viên trường ĐHSP

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2003

2005

4

Hà Thị Hòa

Đề tài: Các động từ trung tính trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2004

2006

5

Ma thị Nhung

Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng dùng từ cho học sinh THPT

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2005

2007

6

Đinh Thị Loan

Đề tài: Biện pháp giúp học sinh phân biệt các đơn vị ngữ pháp dễ nhầm lẫn trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2006

2008

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Đề tài: Câu nhân quả trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2007

2009

 

8

Nguyễn Thị Kim Chi

Đề tài: Tiểu từ tình thái trong truyện ngắn Nam Cao

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2007

2009

9

Gia Thị Đậm

Đề tài: Động từ chủ động trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2008

2010

10

Nguyễn Thị Hồng

Đề tài: Tính hội thoại trong thơ Tố Hữu

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2008

2010

11

Nguyễn Thị Hoàn

Đề tài: Đối trong thơ Tố Hữu

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2009

2011

12

Nguyễn Thùy Dương

Đề tài: Kết trị tự do của động từ tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2010

2011

13

Nguyễn Thị Tâm

Đề tài: Động từ ba diễn tố trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2010

2012

14

Nguyễn Văn Tuất

Đề tài: Sự hiện thực hóa kết trị bắt buộc của động từ

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2010

2012

15

Nguyễn Thị Thu Hoài

Đề tài: Diễn tố được biểu hiện bằng vị từ và cụm chủ vị

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2010

2012

16

Nguyễn Quỳnh Anh

Đề tài: Chu tố được biểu hiện bằng động từ trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2011

2013

17

Nguyễn Trọng Hoàn

Đề tài: Câu dưới bậc trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2012

2014

18

Nguyễn Văn Tuyên

Đề tài: Biệt lập cú pháp và biến thể biệt lập của các thành phần câu

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2013

2015

19

Nguyễn Thanh Huyền

Đề tài: Sự chi phối của động từ trong tiếng Việt

Thạc sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2013

2015

2.      Hướng dẫn đào tạo tiến sĩ

1

Nguyễn Thị Nhung

Đề tài: Định tố tính từ trong tiếng Việt

Tiến sĩ

Viện Ngôn ngữ học

2005

2009

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Đề tài: Câu nhân quả trong tiếng Việt

Tiến sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2010

 

3

Nguyễn Thị Hương

Đề tài: Động từ ba diễn tố trong tiếng Việt

Tiến sĩ

Đại học SP – ĐHTN

2013

 

4

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ dân ca Tày

Tiến sĩ

Đại học SP - ĐHTN

2014

 

 

VII. Khen thưởng

1. Danh hiệu thi đua:

- 19 năm liên tục đạt danh hiệu GVG-CSTĐ cơ sở từ năm học 1998-1999 đến năm học 2009-2010.

- 02 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ:

+ Năm học 1998-1999. Số 1779/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2000.

+ Năm học 2002-2003. Số 1613/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/3/2004.

-  Được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2000;  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TDTT” năm 2007.   

- Đạt danh hiệu CSTĐ Toàn quốc năm học 2005-2006. Số 189/QĐ-TTg ngày 14/2/2008.

2. Khen thưởng:

-  Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, năm 2002. QĐ số 745/QĐ/CTN, ngày 06/11/2002

-  Được tặng thưởng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2001-2002. Số 1075/QĐ-TTg ngày 14/11/2003.

- Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005. Số 1196/QĐ-CTN ngày 30/10/2006.

-  Được tặng thưởng 11 Bằng khen, Giấy khen các cấp, gồm: 05 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

            + Năm 2001. Số 603/GD-ĐT ngày 06/02/2001.

            + Năm 2004. Số 740/GD-ĐT ngày 18/12/2004.

            + Năm 2006. Số 06/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/01/2006.

            + Năm 2008. Số 1980/QĐ-BGD-ĐT ngày 09/4/2008.

            + Năm 2010. Số 1541/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2010.

-  01 Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên năm 2006

-  01 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục VN. Số 224/QĐKT ngày 22/8/2003.      

-  01 Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia HCM. Số 12/QĐ ngày 03/6/2004.      

-  01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn giáo dục VN. Số 1060/QĐ- TLĐ ngày 09/8/2007.

-  02 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (năm 1999, năm 2011)

01:02:25 08/11/2016 - Lượt xem: 1011
Tin liên quan