Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1983

Quê quán: Hòa Long - Yên Phong - Bắc Ninh

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2006

Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

Ngữ văn

Cao học

2008

Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

Ngôn ngữ học

Tiến sĩ

2016

Học viện Khoa học Xã hội, Việt Nam

Ngôn ngữ học

Chức danh khoa học:

-   Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ TOEFL ITP

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Giáo dục Tiểu học

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư Liên chi đoàn  

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường ĐHSP Thái Nguyên      

Điện thoại: 0911.223.919

Email:  hanguyenthu.sptn@gmail.com                      

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu: Ngôn ngữ học

*  Môn học giảng dạy đại học: Cơ sở ngôn ngữ, Tiếng Việt 1, Thực hành sư phạm, Ngôn ngữ học văn bản.

*  Môn học giảng dạy sau đại học:

*  Các công trình khoa học

1.       Sách, giáo trình đã xuất bản:Không

2.      Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã chủ trì:

 1  . Nguyễn Thị Thu Hà (2015), Câu có ý nghĩa nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ trên bình diện kết học, nghĩa học và dụng học, Đề tài KH&CN cấp Đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Xếp loại: Khá

3.      Các bài báo, báo cáo khoa học:

3.1. Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế:

 1  . Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Vấn đề xác định câu nhân quả trong tiếng Việt, Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học quốc tế, tr 297-306

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

 1  . Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà (2008), Cách biểu hiện mối quan hệ nhận quả trong câu tiếng Việt bằng động từ quan hệ, T/c Khoa học &Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 2, tr 15-18

 2  . Nguyễn Thị Thu Hà (2009), Vấn đề phân tích ngữ pháp kiểu câu có ý nghĩa nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, tr 79 – 86.

 3  . Nguyễn Thị Thu Hà (2009), Cách biểu hiện mối quan hệ nhân quả bằng quan hệ từ trong câu tiếng Việt, T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số 8, tr 1-7.

 4  . Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà (2014), Câu nhân quả với vị ngữ được biểu hiện bằng động từ ngữ pháp trong tiếng Việt, T/c Ngôn ngữ, số 5, tr 11 – 21.

 5  . Nguyễn Thị Thu Hà (2015), Một số đặc điểm của cấu trúc có ý nghĩa nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ (khảo sát trong Truyện đọc tiểu học), T/c Ngôn ngữ & Đời sống, tr 24 – 28.

 6  . Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà (2015), Góp thêm một số ý kiến về việc xác định hạt nhân ngữ nghĩa trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu, T/c Ngôn ngữ, số 10, tr 14 – 26.

 7  . Nguyễn Thị Thu Hà (2015), Một số đặc điểm của cấu trúc có ý nghĩa nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ (khảo sát trong Truyện đọc tiểu học), Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, tr 826-833.

 8  . Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà (2015), Góp thêm một số ý kiến về việc xác định hạt nhân ngữ nghĩa trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu, Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, tr 199-204.

 9  . Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Về đặc điểm ngữ nghĩa của thành tố nguyên nhân trong câu nhân quả tiếng Việt, T/c Ngôn ngữ, số 5, tr 23 -  37.

 10  . Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Về tính chất của mối quan hệ cú pháp giữa thành tố nguyên nhân và thành tố kết quả trong câu ghép nhân quả , T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số 5, tr 1 - 6.

  11  . Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Một số đặc điểm của câu nhân quả tiếng Việt được biểu hiện bằng động từ gây khiến làm, khiến (khảo sát trong Truyện đọc tiểu học), Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, tr 245-252.

 12  . Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Một số đặc điểm của câu nhân quả tiếng Việt được biểu hiện bằng quan hệ từ (khảo sát trong truyện ngắn của Võ Quảng), Tạp chí Thiết bị Giáo dục.

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

4.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: Không

4.2 Số lượng tiến sĩ đang đào tạo: Không

4.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: Không

                                                                                        Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                     NGƯỜI KHAI

 

 

                                                                                                                TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

03:38:18 12/04/2018 - Lượt xem: 677
Tin liên quan